Menu Close

STRUKTŪRA

                                                                                    PATVIRTINTA

Direktorės 2023 m. sausio 23 d.

                                                                                                             Įsakymu Nr. V1-2

 

KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Kretingalės kultūros centras (toliau – Centras). Įstaigos kodas – 302295940. Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Klaipėdos rajono Savivaldybės Tarybos sprendimais, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos rajono Kultūros skyriaus vedėjo įsakymais kitais norminiais teisės aktais ir Kretingalės kultūros centro nuostatais.
 2. Įstaigos pagrindinė veikla – tenkinti viešuosius interesus socialinėje ir kultūros srityje.
 3. Įstaigos darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja įstaigos darbo tvarką. Darbo tvarkos taisyklės nustato darbdavio ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, atsakomybę darbo procese. Be šių taisyklių, įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas reglamentuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, įsakymai.
 4. Asmuo, priimtas dirbti įstaigoje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais pasirašytinai, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad šalys susitarė dėl būtinų sutarties sąlygų, išvardintų šiuose aktuose.
 5. Centro direktorius ir darbuotojai turi teisę inicijuoti Taisyklių pakeitimus.
 6. Šių Taisyklių įgyvendinimo  kontrolę  vykdo  Centro direktorius  ar  jo  įgalioti administracijos darbuotojai.
 7. Centro direktorius (ar jį  pavaduojantis darbuotojas),  nefiksuodamas  darbo  drausmės pažeidimo,  turi  teisę  pakartotinai  supažindinti  darbuotojus  su  šiomis  Taisyklėmis,  jei  pastebi,  kad darbuotojai aplaidžiai laikosi jose nustatytų reikalavimų.

II SKYRIUS

 PRIĖMIMO Į DARBĄ FORMOS IR TVARKA. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Priimant darbuotojus į darbą pasirašomos darbo sutartys. Sutarties turinys yra jos šalių suderintos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Darbo sutartys gali būti:

    8.1. neterminuotos;

    8.2. terminuotos, laikinosios, sezoninės;

    8.3. dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų ir kt.

 1. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sutartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.
 2. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti susitariama dėl išbandymo. Išbandymas gali būti nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui, taip pat pradedančiam dirbti pageidaujant patikrinti, ar darbas jam tinka. Išbandymo sąlyga nurodoma darbo sutartyje. Per išbandymo laikotarpį darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai, šių taisyklių reikalavimai. Išbandymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Į išbandymo laikotarpį neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe.
 3. Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo ir nemokėti jam išeitinės pašalpos. Jei išbandymas nustatytas siekiant patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas.
 4. Darbo sutartis sudaroma raštu pagal nustatytą formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo direktorius (darbdavys) ir darbuotojas, vienas egzempliorius saugomas įstaigoje, kitas atiduodamas darbuotojui.
 5. Būtini dokumentai priimant į darbą:

         – darbuotojo prašymas (prašyme gali būti nurodoma išbandymo sąlyga);

         – pasas ar asmens tapatybės kortelė;

         – valstybinis socialinio draudimo pažymėjimas;

         – vairuotojo pažymėjimas (vairuojantiems įstaigos transportą);

         – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;

         – neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbingumo lygio pažymą (jei turi neįgalumą);

         – išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (jei turi neįgalumą);

         – priimamas į darbą darbuotojas privalo raštu nurodyti tikslius asmeninius duomenis: deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, asmeninio mobilaus ryšio telefono numerį, elektroninio pašto adresą, užtikrinantį susisiekimą su darbuotoju, asmeninės sąskaitos rekvizitus, kvalifikacijos tobulinimą, karjerą.

        – kiti įstatymuose numatyti dokumentai.

 1. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo susitarti dėl būtinų sutarties sąlygų:

     14.1. darbuotojo darbo vietos;

     14.2. darbuotojo funkcijų (dėl tam tikros profesijos, specialybės arba dėl tam tikrų pareigų);

    14.3. darbo apmokėjimo sąlygų.

    14.4. prieš pasirašant darbo sutartį, Centro vadovas pateikia darbuotojui Darbo kodekso 44 straipsnyje nurodytą informaciją,

     14.5. darbuotojas turintis neįgalumą, prieš pasirašant darbo sutartį privalo informuoti darbdavį. Jeigu neįgalumą įgijo dirbdamas Centre arba vadovui žinomas turėtas nedarbingumo lygis pasikeitė, apie nustatytą neįgalumą arba pasikeitusį nedarbingumo lygį darbuotojas ne vėliau kaip kitą administracijos darbo dieną privalo informuoti Centro vadovą.

 1. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jį identifikuojantį dokumentą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde ir pareigų pavadinimu), kurį darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbdavio arba jo įgalioto asmens nurodytoje vietoje.
 2. Darbuotojas, kuris dirba dar ir kitoje (-se) įstaigoje (-se), privalo pateikti šios darbovietės išduotą pažymą, kurioje nurodytas tikslus jo darbo krūvis ir darbo grafikas. Darbuotojas, nepateikęs pažymos, prisiima atsakomybę už DK numatytą darbo krūvių viršijimą.
 3. Darbuotojas atleidžiamas iš darbo Darbo kodekse nustatytais pagrindais ir tvarka.
 4. Darbuotojas gali nutraukti neterminuotą ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs Centro direktorių ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų, o dėl svarbių priežasčių – ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Atleidimo data gali būti ankstesnė, kai darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti.
 5. Darbuotojas prašymą atleisti iš darbo gali atšaukti per 3 darbo dienas, jeigu darbo sutartis dar nėra nutraukta. Vėliau jis gali atšaukti prašymą tik su darbdavio sutikimu.
 6. Atleidimo iš darbo dieną arba išeidamas motinystės ir vaiko priežiūros atostogų, darbuotojas privalo perduoti tiesioginiam vadovui jam skirtas darbo priemones ir kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, perduoti dokumentus ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną.
 7. Atleidimo iš darbo dieną visą darbiniame kompiuteryje ir tinkle saugotą darbinę informaciją darbuotojas privalo perduoti savo tiesioginiam vadovui.
 8. Darbuotojo paskutinės darbo dienos Centre pabaigoje panaikinama jo prieiga prie informacijos, taip pat prie informacinių ir taikomųjų sistemų. Ją panaikina Centro vadovo paskirtas atsakingas asmuo.

III SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Įstaigoje taikoma penkių dienų darbo savaitė: darbo dienos trukmė – 8 val.; dvi poilsio dienos.
 2. Darbo laikas per savaitę – 40 valandų.
 3. Dirbančių 0,5 etatu darbo laikas per savaitę – 20 valandų.
 4. Pietų pertraukos trukmė – 45 minutės.
 5. Poilsio ir švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė – sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
 6. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos metu daryti trumpas pertraukas poilsiui.
 7. Direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip 3 darbo dienoms.
 8. Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį, o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi papildomos dienos per mėnesį. Padidintu darbo mastu dirbančio darbuotojo prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas (išskyrus darbuotojų, auginančių vieną vaiką) kas 3 mėnesiai. Jis išnaudojamas artimiausių atostogų metu. Darbuotojas, turintis du ir daugiau vaikų iki 12 metų, gali pageidauti vienos ne darbo dienos per savaitę, tokiu atveju jam papildomos poilsio dienos per mėnesį nėra suteikiamos.

    31.Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius, todėl jiems nėra garantijos dėl pirmosios mokslo metų dienos. Nepasinaudojus šia DK numatyta garantija, laisvos dienos nėra kaupiamos, todėl  darbuotojas  praranda teisę į nurodytą laisvą laiką.

 1. Darbuotojams, kurie augina vaikus iki 3 metų, jų prašymu, suteikiama:

    32.1.iki 32 valandų per savaitę, kai darbo laiko normą 40 val. per savaitę;

    32.2.kai darbo laiko norma per savaitę didesnė arba mažesnė, darbuotojo darbo laikas  trumpinamas proporcingai jo bendrai savaitės darbo laiko normai:  iki 48 val per savaitę, kai dirba pagal pagrindinę darbo sutartį ir pagal susitarimą dėl papildomo darbo jungimo būdu ir jo darbo laiko trukmė per savaitę yra iki 60 val., iki 4 val. per savaitę, kai jo darbo laiko trukmė per savaitę yra iki 20 val.

    33.Visais atvejais už nedirbtą darbo laiko normos dalį mokamas nustatytas darbo užmokestis.

 1. Kasmetinės atostogos:

    34.1. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo grafiką.

    34.2  Kasmet iki kovo 10 d. Centro darbuotojai turi nurodyti bendrame darbuotojų Kasmetinių atostogų grafiko projekte planuojamų atostogų datas. Atostogų suteikimo eilė darbuotojams nustatoma šalių susitarimu, bendras darbuotojų atostogų grafikas tvirtinamas Centro direktoriaus įsakymu. Darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys grafike nurodytu laiku išeiti atostogų, apie tai turi įspėti Centro direktorių ir pateikti jam rašytinį prašymą apie atostogų suteikimą kitu laiku ne vėliau kaip likus 10 d. d. iki numatytų atostogų.

    34.3 Atlygis už atostogas išmokamas įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

    34.4  Darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką, kasmetinės atostogos netrumpinamos.

     34.5  Visiems darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamą darbą Centre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl  Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso  įgyvendinimo“,  suteikiamos kasmetinės minimalios ir kasmetinės papildomos atostogos.

     34.6 Atšaukti iš kasmetinių atostogų galima tik raštišku darbuotojo sutikimu, nurodant, kada darbuotojas pasinaudos likusiomis atostogų dienomis.

 1. Darbuotojo prašymu ir su Centro direktoriaus sutikimu darbuotojams gali būti suteikiamos nemokamos atostogos (iki 10 darbo dienų per metus) dėl svarbių, DK neaptartų, priežasčių.
 2. Kitų rūšių atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos DK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

 DARBO APMOKĖJIMAS

 1. Kiekvieno įstaigos darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.
 2. Minimalus įstaigos atlyginimas lygus Lietuvos Respublikos patvirtintam minimaliam mėnesiniam atlyginimui (MMA).
 3. Atskiru darbuotojų ir darbdavio susitarimu gali būti nustatomas fiksuotas konkrečių dydžių darbo užmokestis arba taikoma kita, Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti, darbo apmokėjimo forma.
 4. Jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo dieną, jam mokama proporcingai dirbtam laikui. Tokiu atveju atlyginimo dydis gali būti mažesnis už įstatymu numatytą MMA.
 5. Darbo užmokestis mokamas 1 kartą per mėnesį.
 6. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki prasidedant atostogoms.
 7. Darbas poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, kompensuojamas suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną .
 8. Darbuotojams gali būti mokamos priemokos, premijos ir materialinės pašalpos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

 BENDROSIOS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 1. Įstaigos darbuotojai privalo:

    45.1. žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, susijusius su darbo, socialiniais ir saugos darbe klausimais;

    45.2. vykdydami darbines funkcijas vadovautis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

    45.3. laiku ir tiksliai vykdyti įstaigos administracijos nurodymus, nustatytus darbo sutartyse;

    45.4. laikytis įstaigoje nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo;

    45.5. atlyginti įstaigai neteisėtais veiksmais padarytą žalą;

    45.6. laikytis darbo vietoje visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų.

 1. Įstaigos darbuotojai turi teisę:

    46.1. naudotis teisėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos darbo santykių ir socialinės apsaugos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti norminiai aktai;

    46.2. gauti iš įstaigos informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;

    46.3. kreiptis žodžiu ir raštu į įstaigos administraciją darbo sutarties klausimais;

    46.4. gauti nustatytą darbo užmokestį už atliktą darbą;

    46.5. kelti dalykinę ir profesinę kvalifikaciją;

    46.6. gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas socialines garantijas;

    46.7. naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis ir nemokamomis atostogomis.

 1. Įstaigos darbuotojų komandiruotės:

    47.1 Centro darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas direktoriaus, jį vaduojančio direktoriaus pavaduotojo ar kito darbuotojo, turinčio direktoriaus rašytinius įgaliojimus, įsakymu. Jei siunčiama į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai, komandiruotę galima įforminti vadovo rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš darbo vietos yra suderintas.

    47.2 Jei komandiruotė Lietuvoje trunka vieną dieną, dienpinigiai nemokami.

    47.3 Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui pagal vidaus darbo tvarką nustatytą ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje patirtas faktines išlaidas (avansinę apyskaitą bei išlaidas patvirtinančius kelionės dokumentus.

VI SKYRIUS

 BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Siekiant, kad įstaiga turėtų gerą vardą, turi būti užtikrintas maksimalus dėmesys lankytojams ir meno mėgėjams bei darbo drausmė.
 2. Kiekvienoje darbo vietoje ir patalpose turi būti švaru bei tvarkinga.
 3. Įstaigos patalpose rūkyti draudžiama.
 4. Įstaigoje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.
 5. Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo ir kitų prietaisų.
 6. Administracinėse ir kitose įstaigos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 7. Darbuotojai privalo laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą.
 8. Už vidaus darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, o kontroliuoja šioms funkcijoms paskirti asmenys.
 9. Už sugadintą Centro inventorių, technines scenos priemones, sugadintą ar pamestą įstaigos ilgalaikį turtą atsako kaltininkai. Padarytą žalą darbuotojas atlygina DK nustatyta tvarką.
 10. Centro bendruomenės nariai savo elgesiu reprezentuoja Centrą, todėl bendraudami su visuomene, žiniasklaida, privalo būti lojalūs ir susilaikyti nuo asmeninės nuomonės išsakymo apie Centro veiklą, saugoti Centro duomenų konfidencialumą.
 11. Pavėlavęs į darbą, praleidęs suplanuotą susirinkimą ar kito pobūdžio veiklą, kurioje dalyvauti įpareigoja atliekamos funkcijos, turi pasiaiškinti kuruojančiam Centro vadovui ar Centro direktoriui;
 12. elektroninį paštą tikrinti ne rečiau kaip kartą per darbo dieną, atsakyti trumpa žinute į pranešimą. Jei per dvi darbo dienas (išskyrus atostogų, ligos ar ilgesnės kaip vienos dienos komandiruotės laiką) darbuotojas niekaip nereaguoja į elektroninį pranešimą, laikoma, kad darbuotojas yra supažindintas su teisės aktu ar kita informacija ir yra atsakingas už užduočių vykdymą.
 13. Už darbuotojų, neturinčių prieigos prie elektroninio pašto supažindinimą su teisės aktais ar kita informacija, kurą darbuotojas privalo žinoti, atsakingas jo tiesioginis vadovas arba vadovo paskirtas asmuo.

VII SKYRIUS

TVARKOS REIKALAVIMAI ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE

 1. Administracijos patalpoms nustatomi šie vidaus tvarkos reikalavimai:

    61.1. visi administracijos kabinetai turi būti švarūs ir tvarkingi;

    61.2. kabinetuose draudžiama laikyti pašalinius daiktus, kurie nesusiję su darbu;

     61.3. darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris;

    61.4. kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo direktorius arba jo įpareigotas asmuo;

    61.5. vieną komplektą raktų nuo visų įstaigos patalpų turi direktoriaus paskirtas asmuo.

 1. Be įstaigos direktoriaus ar jos įgalioto asmens nurodymo pašaliniams asmenims draudžiama naudotis įstaigos technika (kompiuteriais, telefonais, faksais, dauginimo ir spausdinimo technika ir pan.).
 2. Turi būti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su įstaigos komercinėmis ir technologinėmis paslaptimis. Todėl draudžiama komercines paslaptis išduoti ir pašaliniams asmenims draudžiama leisti likti patalpose vieniems.
 3. Už šiame skirsnyje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako įstaigos darbuotojai, kurie dirba administracinėse patalpose.

VIII SKYRIUS

 BENDROSIOS DARBUOTOJŲ  PAREIGOS

 1. Įstaigos darbuotojai privalo:

    65.1. darbo metu būti tvarkingai apsirengę;

    65.2. bendraujant su interesantais, rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs ir atidūs, išsiaiškinę interesantų tikslus ir pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti interesanto problemą, jis turi nurodyti, kas tai galėtų padaryti;

    65.3. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos norminių aktų, įstaigos saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

    65.4. ateiti į darbą nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau tiesioginiam vadovui ar įstaigos administracijai;

    65.5. tinkamai atlikti pavestą darbą;

    65.6. laikytis įstaigoje nustatytų vidaus (grynųjų pinigų apskaitos, transporto panaudojimo ir kt.) taisyklių;

    65.7. saugoti įstaigos komercines paslaptis. Pažeidus šį punktą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

    65.8. darbuotojai privalo einamąsias darbo užduotis atlikti iki darbo dienos pabaigos. Šių užduočių neatlikus darbo metu ir administracijai leidus, darbuotojas gali atlikti jas po darbo.

 1. Įstaigos darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų.
 2. Už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.
 3. Jei darbuotojas darbe pasirodo neblaivus arba darbo metu vartoja alkoholinių gėrimų, tai laikoma ypatingu darbo drausmės pažeidimu. Tokiu atveju darbuotojas nušalinamas nuo darbo LR darbo kodekso 123 straipsnyje nustatyta tvarka.
 4. Už įstaigai padarytus materialinius nuostolius darbuotojas atsako savo atlyginimu, nuostoliams viršijant atlyginimo dydį, jie išieškomi įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Vienu iš šiurkščių darbo pareigų pažeidimu laikoma: priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
 6. Šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu gali būti laikomi ir kiti atvejai, kuomet šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo pareigos;
 7. Šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašas nėra baigtinis, gali būti kiti Taisyklėse nenumatyti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo pareigos. Centro direktorius turi galimybę savo lokaliais teisės aktais apsibrėžti papildomus šiurkščius darbo pareigų pažeidimus, reikšmingus bei būdingus Centrui.

IX SKYRIUS 

PAGRINDINĖS DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Centro direktorius ir administracijos darbuotojai privalo laikytis šių nuostatų:
 •  stengtis kolektyve sukurti darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
 • pastebėjus tiesiogiai pavaldžių darbuotojų daromas klaidas, kuo skubiau jas aptarti, prireiktus padėti ištaisyti, išvengti tolesnių neigiamų padarinių;
 • paskirstyti darbą tolygiai, kad būtų maksimaliai panaudotos kiekvieno darbuotojo galimybės ir profesinė kvalifikacija;
 • viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų darbuotojams, objektyviai vertinti darbuotojus pagal jų dalykines savybes bei pasiekimus darbinėje veikloje;
 • reikalauti darbuotojų drausmingumo, profesionalumo kasdieninėje veikloje, neviršijant savo įgaliojimų.
 • netoleruoti darbuotojo aplaidumo, netinkamo darbo funkcijų vykdymo, nekompetencijos, nepriklausomai nuo darbuotojo užimamų pareigų, darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos;
 1. teikti darbuotojui objektyvią pagalbą, aukščiausiu prioritetu laikant Gimnazijos mokinių interesus, siekiant kokybiško ugdymo;
 1. ginti ir paremti darbuotojus, jei prieš juos būtų panaudoti grasinimai, smurtas, įžeidimai, šmeižtas ir kiti teisės pažeidimai, kai darbuotojai tapo šių teisės pažeidimų auka atlikdami savo tiesioginį ar jiems patikėtą darbą; iškilus nepagrįstiems kitų  asmenų kaltinimams dėl pavestų funkcijų atlikimo;
 1. Centro vadovas ir/ar jo įgaliotas asmuo privalo:
 • tinkamai ir laikydamasis darbo ir poilsio režimo reikalavimų, organizuoti darbuotojų darbą;
 • laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų, reikalavimų;
 • rūpintis darbuotojų darbo poreikiais;
 • suteikti darbuotojams darbo sutartyje sulygtą darbą;
 • instruktuoti darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais;
 • teikti darbuotojams informaciją apie jų darbo užmokestį ir darbo laiką teisės aktų nustatyta tvarka;
 • užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatų laikymąsi;
 • užtikrinti kokybišką veiklos programų vykdymą;
 • teikti darbuotojams informaciją apie Centro, miestelio bei Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų priėmimą, pakeitimą (papildymą); tinkamai įvertinti darbuotojo darbo pasiekimus.
 1. Direktorius ir/ar įgaliotas asmuo turi teisę:

    77.1. leisti įsakymus dėl darbo organizavimo.

    77.2. vertinti darbuotojų darbą;

    77.3. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi Centro lokaliuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

    77.4. reikalauti iš darbuotojų atlyginti Centrui padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka;

    77.5. nušalinti darbuotoją nuo darbo, jei kyla įtarimas dėl darbuotojo apsvaigimo, o darbuotojas atsisako būti patikrintas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

    77.6. skirti atitinkamas drausmines nuobaudas už darbuotojų padarytus pažeidimus.

 

X SKYRIUS

DARBUOTOJŲ VERTINIMAS, SKATINIMAS, SOCIALINĖS GARANTIJOS

DARBUOTOJŲ VERTINIMAS

    78.Centro direktoriaus ir specialistų (A2 ir B lygio), kvalifikuotų darbuotojų (C lygis) praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

 1. Pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma atlikus kasmetinį darbuotojų vertinimą atsižvelgiant į Centro turimas lėšas.
 2. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius Centro darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 1. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

    81.1. žodinė padėka;

    81.2. rašytinė padėka;

    81.3. apdovanojamas dovana;

    81.4. padėkos raštas;

    81.5. vienkartinė išmoka;

    81.6. tarnybinio atlyginimo koeficiento padidinimas;

    81.7. metodinė kelionė.

    81.8. kelionė į seminarą, parodą, renginį ir kt.

    81.9. už atliktą vienkartinę, ypač svarbią Centro veiklai užduotį, labai gerą praėjusių kalendorinių metų veiklą vertinant ne mažiau 15 proc. kintamąją dalimi

    81.10. skiriant premiją teisės aktų nustatyta tvarka;

 1. Darbuotojų skatinimo tikslai:

    82.1. padėkoti už puikius mėgėjų meno pasiekimus (mėgėjai – šalies, tarptautinių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai);

    82.2. padėkoti už kūrybingą veiklos proceso organizavimą (veiklos projektų, renginių inicijavimą ir įgyvendinimą);

    82.3. padėkoti už ilgametę darbinę veiklą;

    82.4. skatinti darbuotojų iniciatyvumą, kūrybiškumą, gerosios patirties sklaidą.

XI

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.
 2. Nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka darbuotojai turi apie tai pranešti raštu įstaigos direktoriui.
 3. Visi darbuotojai su šiomis Taisyklėmis jų pakeitimais, papildymais supažindinami pasirašytinai arba naudojant informacinių technologijas priemones ir privalo jų laikytis.
 4. Šių Taisyklių pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos darbuotojams gali būti taikoma DK numatyta atsakomybė.
 5. Šių Taisyklių spausdintas egzempliorius saugomas Centro raštinėje, taip pat kompiuterinėje laikmenoje.
 6. Taisyklės skelbiamos Centro interneto svetainėje.