Menu Close

Veiklos sritys

MISIJA

Literatūros, poezijos ir žodžio meno kryptis, tradicijų puoselėjimas, visuomenės saviraiškos užtikrinimas ir kūrybiškumo bei kūrybinės laisvės skatinimas, gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas ir formavimas, atsižvelgiant į krašto etninės kultūros tradicijas, užtikrinant sąlygas kiekvieno asmens kūrybinei laisvei, suteikiant galimybę kiekvienam gyventojui pagal poreikius ir sugebėjimus dalyvauti kultūrinėje veikloje ir kūrybiniuose procesuose, rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu bei plėtoti profesionaliąją kultūrą.

VIZIJA

Kretingalės kultūros centras – visiems atviras, kūrybiškai drąsus, šiuolaikiškas, gyvas, profesionaliai dirbantis daugiafunkcinis kultūros  centras, kuriame įvairaus amžiaus, pažiūrų, pomėgių žmonės atrastų kūrybos ir bendravimo džiaugsmą, patirtų norą tobulėti. Namai, kuriuose kiekvienas pastebėtas, pagerbtas, o visos idėjos ir siūlymai – išklausyti ir svarstomi.

VERTYBĖS

Bendruomeniškumas ir lygiavertiškumas.

Komandinis darbas grindžiamas pasitikėjimu siekiant vieningo tikslo. Laikomasi lygiavertiškumo principų. Girdima vietos bendruomenių nuomonė.

Atvirumas ir kūrybiškumas.

Naujų idėjų ieškojimas, atvirumas naujovėms, eksperimentams, bendradarbiavimui ir  prisitaikymas prie nuolat kintančių kultūros formų. Atvirumas grindžiamas aktyvia meno kolektyvų veikla bei nuolat cirkuliuojančiais aktyviais kultūriniais procesais.

Atsakingumas ir profesionalumas.

Nuolat tobulėjanti komanda, atsakingas ir profesionalus požiūris į kultūrą. Spartūs ir kokybiški darbo procesai, grįsti sąžiningumu, pagarba ir pasitikėjimu.

 

Centro veiklos sritys – kultūros – socialinė.

Centro veiklos pobūdis – kultūrinė – meninė veikla.

Kretingalės kultūros centras – daugiafunkcinis kultūros centras, kurio pagrindinis tikslas – skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą tenkinti Kretingalės seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius.

Kultūros centro funkcijos:

  • sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
  • organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
  • rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose,  regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  • organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
  • organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
  • rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
  • kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
  • organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
  • sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  • tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

Kultūros centro veikos rūšys teisės aktų nustatyta tvarka pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

   • vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);
   • leidybinė veikla (58);
   • knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);
   • knygų leidyba (58.13.)
   • žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);
   • laikraščių leidyba (58.13);
   • kita leidyba (58.19.);
   • kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muziko įrašų leidybos veikla (59);
   • kino filmų rodymąs (59.14);
   • garso įrašymą ir muzikos įrašų leidybą (59.2;59.20);
   • programų rengimas ir transliavimas (60);
   • viešųjų ryšių ir komunikacijos veiklą (70.21);
   • reklamą (73.1);
   • rinkos tyrimą ir viešosios nuomonės apklausą (73.20)
   • fotografavimo veiklą (74.20);
   • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų, kostiumų nuomą ( 77.29.30);
   • ekskursijų organizatorių veikla (79.12.);
   • kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);
   • posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30.);
   • kitas mokymas (85.5);
   • kultūrinis švietimas (85.52);
   • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
   • kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (90.0);
   • scenos pastatymų veiklą (90.01);
   • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);
   • meninė kūryba (90.03);
   • meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);
   • bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91;91.0.);
   • loterijų organizavimo veikla (92.00.10.);
   • sportinė veikla, pramogų ir poilsi organizavimo veikla (93);
   • pramogų ir poilsio organizavimo veiklą (93.2);
   • atrakcionų ir teminių parkų veikla (93.21);
   • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
   • narystės organizacijų veiklą (94);
   • kitų narystės organizacijų veiklą (94.9).