Menu Close

Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA
Kretingalės kultūros centro
direktoriaus 2022 -09-02
įsakymu Nr. V1- ….

 

KRETINGALĖS KULTŪROS  CENTRO DARBUOTOJŲ

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kretingalės kultūros centro (toliau – Centras) darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja darbuotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis.

II SKYRIUS

SĄVOKOS

       2. Apraše vartojamos sąvokos:

         Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo pagal paslaugą ar kitą sutartį, išskyrus darbo sutartį, Centro direktoriaus įsakymu paskirtas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis;

           Asmens duomenų apsauga – tai teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visuma apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų tvarkymo;

           Asmens duomenys – bet kuri informacija susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ir socialinio pobūdžio požymiai (pvz.: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, automobilio numeris ir t. t.);

              Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu;

            Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (pvz.: rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.);

              Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais laikrodžiais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais, diktofonais ir t. t.

          Duomenų tvarkymas rankiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami susistemintoje rinkmenoje: sąrašuose, kartotekose, bylose, sąvaduose ir kt.;

            Įstaiga – Priekulės kultūros centras, įmonės kodas 302296063, Turgaus g. 4, Priekulės m., LT-96341, tel. (8 46) 454399, el. paštas priekuleskc@gmail.com.

     3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 2

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

4.Centras, tvarkydamas darbuotojų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

4.1. darbuotojų asmens duomenis Centras tvarko tik teisėtiems ir šiame Apraše apibrėžtiems tikslams pasiekti;

4.2. darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;

4.3. Centras darbuotojų duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;

4.4. Centras atlieka darbuotojų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;

4.5. darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

5. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

5.1. darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;

5.2. Centro, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;

5.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;

5.4. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.

6.Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, banko sąskaitų numeriai (darbuotojui sutikus), į kurias yra vedamas darbo užmokestis, socialinio draudimo numeris.

7. Centro, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra tvarkomi darbuotojų asmens kodai, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį.

8. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu yra tvarkomi darbuotojų gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai.

9. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

11. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).

12. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo jam pateikus užpildyti nustatytos formos anketą (dokumentą).

13. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.

14. Šiame Apraše yra nustatyti darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, taip pat, kokius darbuotojų asmens duomenis atitinkamas asmuo turi teisę tvarkyti:

14.1. Administravimo specialistas tvarko asmens kodus, vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos duomenis, asmeninius telefono numerius, išsilavinimo dokumentus, vaizdo duomenis, pedagogų registrą ir duomenų teikimą ŠVIS-ui ir pan.;

14.2. finansininkas – atsiskaitomųjų sąskaitų duomenis.

15. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

16. Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

17. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šiame Apraše numatytiems tikslams pasiekti. Atskirų darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminus nustato Centro direktorius.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

18. Centro direktorius užtikrina, kad darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.

19. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:

19.1. žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Centro direktorius, rinkdamas darbuotojo asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, kokius asmens duomenis darbuotojas turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. Darbuotojas taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys;

19.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisę kreiptis į Centro direktorių su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Duomenų valdytojas, gavęs tokį paklausimą, privalo atsakyti, ar su tuo žmogumi susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Vieną kartą per metus darbuotojui ši informacija pateikiama nemokamai. Jeigu darbuotojas kreipiasi daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokios informacijos pateikimo, mokestis už šios informacijos pateikimą negali viršyti tokios informacijos pateikimo sąnaudų;

19.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą;

19.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo asmens duomenys. Darbuotojas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų darbuotojo anketos ar kitų pildomų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Centras suteikia darbuotojui informaciją raštu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi neprivalomai.

20. Asmens duomenys taisomi ar naikinami, arba jų tvarkymas sustabdomas, kai duomenų subjektas patvirtina savo tapatybę arba prašymą raštu.

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

21. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Centro direktoriaus įsakymu.

22. Centras, saugodamas asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

23. Centras užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

24. Centre su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šiame Apraše numatytiems tikslams pasiekti.

25. Centras užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

26. Centras imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodamas jam patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

27. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į Centro direktorių, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.

28. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

29. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda Centro direktoriui. Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.

30. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Centras imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

31. Šio Aprašo nesilaikymas, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, gali būti laikomas darbo drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Šis Aprašas peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

33. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šiame apraše nustatytais principais.

34. Centras turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šį Aprašą. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

35. Aprašas yra skelbiamas Centro internetinėje svetainėje www.kretingaleskc.lt

Internetinės svetainės privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Tinklalapio www.kretingaleskc.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas – BĮ Kretingalės kultūros centras, juridinio asmens kodas 302295940, buveinės adresas Liepų g. 43A, LT-92145 Klaipėda (toliau – Įstaiga), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Tinklalapiu Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Tinklalapio ir/ar jo naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Įstaiga tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.

3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:

3.1. informacijos apie Tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;

3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.

3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.

4. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

5. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Tinklalapiu, galima tik Tinklalapyje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Tinklalapio dešinėje pusėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Tinklalapio, patvirtina, kad:

5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

5.3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis Tinklalapyje;

5.4. Vartotojas sutinka, kad Įstaiga tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir/ar kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Įstaigos paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.

6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Įstaiga turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Įstaigai ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui, Įstaiga turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.

7. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Tinklalapio slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Tinklalapiu ar prisijungiant prie jo.

8. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

9. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:

9.1. Tinklalapio ir Įstaigos paslaugų teikimo tikslais.

10. Vartotojas, kreipdamasis į Įstaigą raštu el. paštu kretingaleskc@gmail.com, arba atvykęs į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:

10.1.kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;

10.2. kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

10.3. kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

10.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

11. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.

12. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, teikiančius su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Įstaigos ir Vartotojo teisės bei pareigos

13. Įstaiga pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Įstaigos teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.

14. Įstaiga, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir/ar Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Tinklalapyje.

15. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.

15. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

15.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

15.2. nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

15.3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

15.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

15.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Įstaigos teikiamų paslaugų procesui;

15.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Įstaigos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;

15.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

15.8. nedelsiant informuoti Įstaigą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Tinklalapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

16. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Įstaiga įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Tinklalapiu.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapiu

17. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

18. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.

19. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.

20. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.

21. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Paslaugų užsakymas Tinklalapyje

22. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali užsakyti Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.

23. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.

24. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją), prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.

Slapukai

25. Įstaiga, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja Vartotojui atpažinti bei Tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.

26. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

27. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

28. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo.

29. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir Įstaigos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu kretingaleskc@gmail.com arba atvykus į klientų aptarnavimo centrą, pateikiant Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.