Menu Close

Nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2024 m. sausio 25 sprendimu Nr. T11-18

 

KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

 1. Kretingalės kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kretingalės kultūros centro (toliau – Centras) veiklos sritis, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, valdymo organų sudarymo tvarką ir jų kompetenciją, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinę veiklos kontrolę, įstaigos reorganizavimą ir likvidavimą bei Nuostatų keitimo tvarką.
 2. Įstaigos pavadinimas – Kretingalės kultūros centras.
 3. Centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 4. Centro steigėja ir savininkas (toliau – Savininkas) – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Centras yra atsakingas ir pavaldus Savininkui.
 5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės meras (toliau – Meras) ir Savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu paprastosios Savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo Savivaldybės taryba nėra perdavusi Merui).
 6. Centro buveinė – Klaipėdos g. 10, LT-96330 Kretingalė, Klaipėdos rajonas.
 7. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis Savivaldybės funkcijas gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo srityje, turintis Nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitą banke, galintis naudotis trumpiniu KKC.
 8. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės Mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
 9. Centras gali turėti struktūrinius padalinius, kurie nėra juridiniai asmenys.
 10. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Centras pagal veiklos pobūdį yra daugiasritis kultūros centras, kurio pagrindinis tikslas – stiprinti regiono ir vietos bendruomenės kultūrinį savitumą, teikti kultūros paslaugas, vykdyti menines, kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas, ugdyti ir tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti ir vykdyti pramogines, mėgėjų ir profesionaliojo meno veiklas bei jų sklaidą, pristatyti kultūrines tradicijas šalyje bei užsienyje.
 2. Centro veiklos tikslai:

12.1. puoselėti, kurti ir plėtoti mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas;

12.2. suteikti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti meninėje saviraiškoje ir kūrybos procese;

12.3. plėtoti kultūrines edukacijas ir pramoginę veiklą;

12.4. pristatyti kuruojamų mėgėjų meno kolektyvų meną šalyje ir užsienyje;

12.5. inicijuoti ir įgyvendinti kultūros ir meno projektus, skirtus ugdyti ir tenkinti bendruomenės kultūriniams poreikiams.

 1. Įgyvendindamas savo veiklos tikslus, Centras atlieka šias funkcijas:

13.1. bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, valstybės, savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir teikia įvairias kultūros paslaugas, užtikrina jų prieinamumą visuomenei, nuolat atnaujina kultūrinę infrastruktūrą, mažina gyventojų socialinę atskirtį;

13.2. įgyvendina priemones, skirtas nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, stiprinimui ir sklaidai;

13.3. rūpinasi meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose ir įgyvendina kitas priemones, skirtas dainų švenčių tęstinumui ir plėtrai užtikrinti, dalyvauja dainų šventėse;

13.4. formuoja mėgėjų meno kolektyvus (teatrų, chorų, šokių, dainų ir šokių ansamblius ir kt.), organizuoja jų veiklą, užtikrina ir įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų plėtrą, teikia priemones ir (ar) išteklius, reikalingus jų kultūrinei veiklai vykdyti;

13.5. organizuoja kultūros renginius, pramoginius koncertus, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas, organizuoja vykstančius protokolinius renginius;

13.6. įgyvendina iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą, skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą;

13.7. organizuoja ir (ar) vykdo profesionalaus meno veiklas ir jų sklaidą, inicijuoja ir rengia profesionalaus bei mėgėjų meno programų projektus ir juos įgyvendina, dalyvauja įgyvendinant regioninius, nacionalinius ar tarptautinius kultūros plėtros projektus ir programas, rengia tarptautinius profesionalaus ir mėgėjų meno festivalius bei šventes;

13.8. sudaro sąlygas ir įgyvendina veiklas, skirtas vietos ir kitų bendruomenių įsitraukimui į socialines iniciatyvas meninėmis ir kūrybinės saviraiškos formomis skatinti;

13.9. sudaro sąlygas jaunųjų kūrėjų integracijai į meninę bendruomenę;

13.10. rengia seminarus, viešas diskusijas aktualiomis kultūros temomis, konferencijas, seminarus ir kt.

13.11. teikia neformaliojo ugdymo paslaugas, didina jų įvairovę, prieinamumą ir kokybę bei skatina formaliojo mokymo efektyvumą integruojant Centro paslaugas į formaliojo švietimo procesus ir priemones;

13.12. vykdo veiklas, skatinančias įvairių kultūrų pažinimą, kultūros paslaugų prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir šių grupių įtraukimą į kultūros plėtrą;

13.13. vykdo kultūros pristatymą ir sklaidą užsienyje;

13.14. rengia Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir užtikrina Centro darbuotojų dalyvavimą jose;

13.15. teikia kultūros paslaugas, skatinančias kultūrinį verslumą;

13.16. atlieka teikiamų kultūros paslaugų poreikio ir kultūros paslaugų kokybės stebėseną;

13.17. atlieka kitas kituose įstatymuose ir kultūros centrų nuostatuose ar įstatuose nustatytas funkcijas.

 1. Centro veiklos rūšys teisės aktų nustatyta tvarka pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

14.1. vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

14.2. leidybinė veikla (58);

14.3. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);

14.4. knygų leidyba (58.11);

14.5. žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);

14.6. laikraščių leidyba (58.13);

14.7. kita leidyba (58.19);

14.8. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59);

14.9. kino filmų rodymas (59.14);

14.10. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.2; 59.20);

14.11. programų rengimas ir transliavimas (60);

14.12. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99);

14.13. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);

14.14. reklama (73.1);

14.15. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.2, 73.20);

14.16. fotografavimo veikla (74.2, 74.20);

14.17. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų, kostiumų nuoma (77.29.30);

14.18. ekskursijų organizatorių veikla (79.12);

14.19. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);

14.20. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

14.21. kitas mokymas (85.5);

14.22. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

14.23. kultūrinis švietimas(85.52);

14.24. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);

14.25. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

14.26. kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (90.0);

14.27. scenos pastatymų veikla (90.01);

14.28. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);

14.29. meninė kūryba (90.03);

14.30. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

14.31. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91; 91.0);

14.32. loterijų organizavimo veikla (92.00.10);

14.33. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);

14.34. pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);

14.35. atrakcionų ir teminių parkų veikla (93.21);

14.36. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);

14.37. narystės organizacijų veikla (94);

14.38. kitų narystės organizacijų veikla (94.9).

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA

 

 1. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Meras ir Savivaldybės taryba.
 2. Savivaldybės tarybos kompetencija:

16.1. Centro nuostatų tvirtinimas Mero teikimu;

16.2. sprendimų dėl Centro buveinės pakeitimo, reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo, likvidavimo, filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo priėmimas;

16.3. sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo Centre priėmimas;

16.4. kainų už Centro teikiamas atlygintinas viešąsias paslaugas nustatymas;

16.5. Centro metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

16.6. kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas.

 1. Mero kompetencija:

17.1. Centro nuostatų teikimas Savivaldybės tarybai tvirtinti;

17.2. Direktoriaus priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų ar nušalinimas nuo pareigų, kitų funkcijų, susijusių su Direktoriaus darbo santykiais, įgyvendinimas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

17.3. Direktoriaus veiklos priežiūra ir kontrolė, kaip jis įgyvendina įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos nutarimus;

17.4. kitų Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų, susijusių su Centro veiklos valdymu Savivaldybės teritorijoje, atlikimas.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VALDYMAS

 1. Centrui vadovauja Centro direktorius (toliau – Direktorius), į pareigas penkerių metų kadencijai skiriamas viešo konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai Direktorius be konkurso skiriamas antrajai kadencijai Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme nurodytu atveju. Direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas. Direktorių Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia, su darbo santykiais susijusias funkcijas įgyvendina Meras.
 2. Direktoriui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ir kintamąją dalį, personalinį priedą prie pareiginės algos bei skatinimo sąlygas nustato Meras.
 3. Direktoriaus pareigos:

20.1. planuoti ir organizuoti Centro darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir atsakyti už jį;

20.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;

20.3. leisti įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoti ir kontroliuoti jų vykdymą;

20.4. suteikti darbuotojams atostogas, siųsti į komandiruotes;

20.5. nustatyti Centro pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą, konsultuojantis su darbuotojų atstovais, bei tvirtinti įstaigos struktūrą neviršijant Centrui skirtų asignavimų;

20.6. tvirtinti Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;

20.7. sudaryti sutartis, suteikti įgaliojimus;

20.8. inicijuoti projektų rengimą, teikti finansavimui ir vykdyti įvairių Lietuvos ir užsienio fondų ir programų finansuotus projektus, susijusius su Nuostatuose įteisinta veikla, kontroliuoti ir atsakyti už įstaigos laimėtų veiklos projektų kvalifikuotą įgyvendinimą;

20.9. įgyvendinti civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe priemones;

20.10. atsakyti už teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę;

20.11. dalyvauti Klaipėdos rajono kultūros įstaigų vadovų pasitarimuose;

20.12. užtikrinti etikos normų laikymąsi savo darbe, priimamų sprendimų skaidrumą, bendradarbiavimu ir pagarba grįstus santykius;

20.13. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

20.14. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.15. teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro įgaliojimo atstovauti Centrui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose.

 1. Direktorius gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.
 2. Direktoriui negalint eiti pareigų, jo pareigas atlieka Direktoriaus pavaduotojas, o jam nesant ar negalint eiti pareigų, Direktoriaus pareigas atlieka Mero paskirtas asmuo.

 

 

 

V SKYRIUS

 1. CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

 

 1. Centras patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja perduotais Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei kitomis priemonėmis.
 2. Centras susidėvėjusias ar nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centras savarankiškai tvarko ūkinę finansinę veiklą, yra išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
 4. Centras:

26.1. turi einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose;

26.2. naudojasi Savivaldybės tarybos patikėjimo teise perduotu turtu;

26.3. perka ar kitaip įsigyja turtą, jį valdo, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;

26.4. sudaro sutartis bei prisiima įsipareigojimus;

26.5. teikia mokamas paslaugas;

26.6. naudoja lėšas Nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

26.7. Savininko leidimu nuomoja Centro turtą, priklausantį patikėjimo teise;

26.8. skelbia konkursus Centro planams įgyvendinti;

26.9. reikalauja, kad būtų atlyginama Centrui padaryta materialinė ir moralinė žala, atlyginama už įsipareigojimų ir pasirašytų sutarčių nevykdymą.

 1. Centro pajamas sudaro:

27.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

27.2. lėšos, gautos už parduotus bilietus ir teikiamas paslaugas;

27.3. lėšos, gautos už patalpų nuomą;

27.4. lėšos, gautos pagal dvišales arba daugiašales sutartis už renginių organizavimą ir kitas veiklas;

27.5. lėšos, gautos kaip parama ir labdara;

27.6. lėšos, gautos pagal galiojančius įstatymus pardavus nurašytą netinkamą naudoti turtą;

27.7. valstybinių įstaigų, komercinių įmonių, visuomeninių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų savarankiškos įplaukos;

27.8. dotacijos iš įvairių paramos fondų ir finansuojamų programų;

27.9. kitos lėšos, gautos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Centro išlaidas sudaro:

28.1. lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir valstybės privalomojo socialinio draudimo įmokoms;

28.2. lėšos pastatams išlaikyti ir remontuoti;

28.3. lėšos inventoriui, muzikos instrumentams, koncertiniams rūbams įsigyti;

28.4. lėšos, susijusios su įstaigos veikla;

28.5. kitos lėšos, reglamentuojamos galiojančiais teisės aktais.

 1. Centras turi paramos gavėjo statusą.

 

VI SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Centras turi teisę:

30.1. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas nustato Savininkas;

30.2. turėti einamąsias sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;

30.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti Savivaldybės jam patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti;

30.4. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti Savininkui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms reikiamą informaciją, garantuoti ataskaitų teisingumą;

30.5. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

30.6. plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais, kultūros centrais ir įstaigomis;

30.7. spausdinti bei platinti mokamus ir nemokamus reklaminius leidinius, susijusius su Centro veikla;

30.8. nustatytąja tvarka įsigyti autorių teises į muzikos, literatūros ir kitus meno kūrinius;

30.9. gauti paramą.

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:

31.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis;

31.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

31.3. užtikrinti lankytojų saugumą ir saugias savo darbuotojų darbo sąlygas;

31.4. teikti Savininkui tvirtinti bilietų ir teikiamų mokamų paslaugų kainas;

31.5. teikti Savininkui, Savivaldybės administracijos kultūros skyriui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir perspektyvinius darbo planus;

31.6. garantuoti Centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

31.7. įgyvendinti šiuose Nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;

31.8. naudoti iš Savivaldybės ir valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimo valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas.

 1. 3 Centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VII SKYRIUS

CENTRO DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

 1. Centro darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, priima į darbą ir iš jo atleidžia, skatina Direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką, neviršydamas darbo užmokesčio fondo, nustato darbuotojams pareiginių algų koeficientus, personalinius priedus, priemokas, vienkartines pinigines išmokas.
 3. Meras teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Centro darbo užmokesčio fondą.

 

VIII SKYRIUS

VIII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR AUDITAS

 

 1. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Savininkas ir kitos valstybinės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro finansinę apskaitą vykdo Klaipėdos rajono švietimo centro Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius, kuris savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).
 4. Centro vidaus auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Centras įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.
 2. Centras gali būti reorganizuojamas arba likviduojamas remiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Vieši Centro pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.kretingaleskc.lt.
 4. Nuostatai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________