KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

LR Kultūros centrų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238644/IUzcSsKXRy