Menu Close

Nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2016- 01- 28  sprendimu Nr. T11-6

KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

BENDROJI DALIS

 1. Įstaigos pavadinimas – Kretingalės kultūros centras (toliau –Centras).
 2. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 3. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė.
 4. Savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
 5. Buveinė – Klaipėdos gatvė 10, LT-96332 Kretingalė, Klaipėdos rajonas.
 6. Centras yra viešasis juridinis asmuo, priklausantis Klaipėdos rajono savivaldybei, turintis nuostatus, antspaudą, einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas bankuose.
 7. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 8. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 9. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro internetinėje svetainėje

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Centro veiklos sritys – kultūros – socialinė.
 2. Centro veiklos pobūdis – kultūrinė – meninė veikla.
 3. Centras – daugiafunkcinis kultūros centras, kurio pagrindinis tikslas – skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą tenkinti Kretingalės seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius.
 4. Centro funkcijos:
  1. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
  2. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
  3. rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose,  regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  4. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
  5. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
  6. rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
  7. kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
  8. organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
  9. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  10. tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius.
 5. Centro veikos rūšys teisės aktų nustatyta tvarka pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
  1. vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);
  2. leidybinė veikla (58);
  3. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);
  4. knygų leidyba (58.13.)
  5. žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);
  6. laikraščių leidyba (58.13);
  7. kita leidyba (58.19.);
  8. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muziko įrašų leidybos veikla (59);
  9. kino filmų rodymąs (59.14);
  10. garso įrašymą ir muzikos įrašų leidybą (59.2;59.20);
  11. programų rengimas ir transliavimas (60);
  12. viešųjų ryšių ir komunikacijos veiklą (70.21);
  13. reklamą (73.1);
  14. rinkos tyrimą ir viešosios nuomonės apklausą (73.20)
  15. fotografavimo veiklą (74.20);
  16. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų, kostiumų nuomą ( 77.29.30);
  17. ekskursijų organizatorių veikla (79.12.);
  18. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);
  19. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30.);
  20. kitas mokymas (85.5);
  21. kultūrinis švietimas (85.52);
  22. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
  23. kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (90.0);
  24. scenos pastatymų veiklą (90.01);
  25. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);
  26. meninė kūryba (90.03);
  27. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);
  28. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91;91.0.);
  29. loterijų organizavimo veikla (92.00.10.);
  30. sportinė veikla, pramogų ir poilsi organizavimo veikla (93);
  31. pramogų ir poilsio organizavimo veiklą (93.2);
  32. atrakcionų ir teminių parkų veikla (93.21);
  33. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
  34. narystės organizacijų veiklą (94);
  35. kitų narystės organizacijų veiklą (94.9).

III. KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Kretingalės kultūros centras turi teisę:
 2. 15.1. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
 3. 15.2. atsiskaityti už prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams;
 4. 15.3. valdyti, saugoti ir naudoti rajono Savivaldybės perduotą turtą teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. 15.4. siūlyti atlygintinų paslaugų sąrašą rajono Savivaldybės tarybai tvirtinti;
 6. 15.5. teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams finansuotinas programas ir projektus;
 7. 15.6. plėtoti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, kviestis įvairius atlikėjus;
 8. 15.7. stoti į pelno nesiekiančių šalies ir tarptautinių organizacijų, veikiančių kultūros srityje, asociacijas bei dalyvauti jų veikloje;
 9. 15.8. nustatyti vidaus struktūrą;
 10. 15.9. turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja teisės aktams.
 11. Kretingalės kultūros centras privalo:
 12. 16.1. naudoti iš Lietuvos valstybės arba rajono Savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Centro nuostatais numatytoms funkcijoms;
 13. 16.2. teikti steigėjui ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms  Centro veiklos ataskaitas;
 14. 16.3. garantuoti įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
 15. 16.4. užtikrinti darbuotojams darbo sąlygas atitinkančias galiojančius norminius aktus, užtikrinti priešgaisrinę ir darbo saugą.
 16. Gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 1. Centrui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Savivaldybės meras.
 2. Direktoriui tarnybinio atlyginimo koeficientą, personalinį priedą prie tarnybinio atlyginimo bei skatinimo sąlygas nustato rajono Savivaldybės taryba.
 3. Centro direktoriaus pareigos:
 4. 20.1. organizuoti įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 5. 20.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų;
 6. 20.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti  įstaigos darbuotojus;
 7. 20.4. tvirtinti  įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 8. 20.5. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 9. 20.6. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
 10. Centro direktorius turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.
 11. Centro direktoriui negalint eiti pareigų, jo pareigas turi atlikti direktoriaus pavaduotojas, o jam nesant ar negalint eiti pareigų, direktoriaus pareigas atlieka Savivaldybės mero paskirtas asmuo.

 

KULTŪROS CENTRO TARYBA

 1. Centre sudaroma kolegiali, patariamąjį balsą turinti kultūros centro taryba (toliau – Taryba).
 2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Centro nuostatais, kitais teisės aktais.
 3.  Taryba atlieka šias funkcijas:
 4. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;
 5. aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
 6. svarsto kitus Centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Centro direktorius.
 7. Tarybą sudaro 5 nariai:
 8.  vieną narį skiria ir atšaukia Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vieną narį skiria ir atšaukia Centro direktorius, tris narius renka ir atšaukia visuotinis darbuotojų susirinkimas dviejų metų laikotarpiui;
 9. Tarybos personalinę sudėtį dviejų metų laikotarpiui tvirtina Centro direktorius.
 10. Taryba iš savo narių paprasta balsų dauguma kadencijai renka pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybai negali vadovauti Centro direktorius.
 11. Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams.
 12. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
 13. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
 14. Tarybos nutarimai laikomi priimti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių.
 15. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
 16. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti įgyvendinti tik Centro direktoriaus įsakymais.

 

KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 1. Centro darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką, neviršydamas darbo užmokesčio fondo, nustato darbuotojams tarnybinių atlyginimų koeficientus, personalinius priedus, priedus, priemokas, vienkartines pinigines išmokas.
 3. Didžiausią leistiną Centro pareigybių skaičių, nustato Savivaldybės taryba.
 4. Iš papildomų finansavimo šaltinių ar Centro uždirbtų lėšų, atskiriems kultūros projektams įgyvendinti, direktoriui suteikiama teisė sudaryti terminuotas darbo sutartis, autorines arba autorines-gretutinių teisių bei kitas įstatymų numatytas sutartis, viršijant nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

VII. KULTŪROS CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

 1. Centras patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirtais Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei kitomis priemonėmis.
 2. Centras susidėvėjusias ar nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centras savarankiškai tvarko ūkinę finansinę veiklą, yra išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
 4. Centras:
 5.  turi einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose;
 6.  naudojasi Savivaldybės tarybos patikėjimo teise perduotu turtu;
 7. perka ar kitaip įsigyja turtą, jį valdo, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka;
 8.  sudaro sutartis bei prisiima įsipareigojimus;
 9.  teikia mokamas paslaugas;
 10. naudoja lėšas nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
 11.  nuomoja Centro turtą, priklausantį patikėjimo teise;
 12.  skelbia konkursus Centro planams įgyvendinti;
 13.  reikalauja, kad būtų atlyginama Centrui padaryta materialinė ir moralinė žala, atlyginama už įsipareigojimų ir pasirašytų sutarčių nevykdymą.
 14. Centro pajamas sudaro:
 15.  rajono Savivaldybės biudžeto lėšos;
 16.  lėšos gautos už parduotus bilietus ir teikiamas paslaugas;
 17.  lėšos gautas už patalpų nuomą;
 18.  lėšos, gautos pagal dvišales arba daugiašales sutartis už renginių organizavimą ir kitas veiklas;
 19.  lėšos, gautos kaip parama ir labdara;
 20. lėšos, gautos pagal galiojančius įstatymus pardavus nurašytą netinkamą naudoti turtą;
 21.  valstybinių įstaigų, komercinių įmonių, visuomeninių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų savarankiškos įplaukos.
 22. dotacijos iš įvairių paramos fondų ir finansuojamų programų;
 23.  kitos lėšos, gautos teisės aktų nustatyta tvarka.
 24. Centro išlaidas sudaro:
 25.  lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir valstybės privalomojo socialinio draudimo įmokoms;
 26.  lėšos pastatams išlaikyti ir remontuoti;
 27.  lėšos inventoriui, muzikos instrumentams, koncertiniams rūbams įsigyti;
 28.  lėšos, susijusios su įstaigos veikla;
 29.  kitos lėšos, reglamentuojamos galiojančiais teisės aktais.
 30. Centras turi paramos gavėjo statusą.

VIII. KULTŪROS CENTRO PADALINIAI

 1. Centras gali turėti struktūrinių, struktūrinių – teritorinių padalinių – skyrių. Skyrius yra įstaigos padalinys. Skyrius nėra juridinis asmuo ir veikia įstaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Centro nuostatus ir direktoriaus suteiktus įgaliojimus. Skyrių skaičius neribojamas.

IX. KULTŪROS CENTRO REGISTRAVIMAS

 1. Centras registruojamas Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

  X. KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 1. Centro nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.
 2. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos ar Centro direktoriaus iniciatyva.
 3. Pakeisti Centro nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

XI. KULTŪROS CENTRO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. Centrą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Savivaldybės taryba, vadovaudamasi LR Civiliniu kodeksu, LR Kultūros centrų įstatymu, LR Biudžetinių įstaigų įstatymu bei kitais teisės aktais.