Menu Close

Direktorės metinės veiklos užduotys

2024 KKC direktorės V. Lisovaitės metinės veiklos lūkesčiai

 1. Kokybiškos kultūros centro veiklos užtikrinimas
 • Užtikrinti sklandžią kultūros centro veiklą ir kokybiškus veiklos rezultatus. Šiam tikslui pasiekti kultūros centras subalansuos ir atnaujins metinį veiklos planą.
 • Aktyviai ieškoti susidariusių problemų sprendimų ir pateikti projektų paraiškas, kurios finansavimo atveju didins įstaigos savarankiškumą bei kūrybiškumą. Šiam tikslui pasiekti bus pateiktos ne mažiau 3 projektų paraiškos įvairiems fondams.
 • Išnaudoti potencialą ir sukauptą patirtį įgyvendinant svarbiausią metų renginį ,,Viena šeima – viena tauta“ (pagal Klaipėdos rajono savivaldybės 2023-2025 metų svarbiausių renginių sąrašą), kuris vyks liepos 6 d. Kretingalėje.
 • Maksimaliai išnaudoti kūrybinių darbuotojų kūrybinį potencialą, didinant mėgėjų meno kolektyvų žinomumą bei tobulinant koncertinių programų turinį. Šiam tikslui pasiekti darbuotojams bus iškelti ambicingi metinės veiklos lūkesčiai.
 • Stiprinti pirkimų valdyseną įstaigoje – stiprinti pirkimų planavimą, efektyvinti pirkimų vykdymo procesą, kad rezultate būtų užtikrintas racionalus lėšų naudojimas, Įstatymo vykdymas ir skaidrumas pirkimo procesuose:
 1. Viešinti pirkimo sutartis Įstatyme nustatyta tvarka ir terminais (VPT duomenimis įstaiga neturės turėti nepaviešintų žodinių ir raštiškų sutarčių);
 2. Sudaryti vidutinės trukmės išperkamos vertės sutartis, kurių pagrindu būtų galima užsakyti reikalingas prekes ar paslaugas pagal poreikį (sumažinti pirkimų iki 1000 Eur be PVM skaičių 25 proc. lyginant su 2023 m.);
 3. Mažinti 1 tiekėjo pirkimuose skaičių įtraukiant didesnį tiekėjų skaičių į apklausas (net ir tuo atveju jei yra galimybė apklausti tik 1) (bent 10 proc. pirkimų nuo bendro pirkimų iki 5000 Eur be PVM skaičiaus).

 

 1. Kultūros centro veiklos tobulinimas ir transformacija
 • Kultūros centras vidutinio laikotarpio perspektyvoje turi koncentruotis į strateginių renginių ir projektų įgyvendinimą ir jų finansavimą. Šiam tikslui pasiekti kultūros centras pagal galimybes didins uždirbamų spec. lėšų vidurkį, aktyviai ieškos rėmėjų, sieks dažniau pasinaudoti įstaigoje patvirtintais įkainiais už mėgėjų meno kolektyvų koncertines programas.
 • Užtikrinti bilietų pardavimo patikimumą ir bilietų įsigijimo alternatyvas kultūros centro lankytojams. Šiam tikslui pasiekti bus pasirašyta internetinio bilietų platinimo sutartis bei sukurta galimybė už bilietus atsiskaityti banko kortelėmis, pagal galimybes bus sekama geraisiais kolegų bei rinkos pavyzdžiais.
 • Nagrinėjant ir nustatant kultūros centro 2024 metų prioritetines veiklos kryptis ypatingas dėmesys bus skiriamas edukacinių veiklų vystymui bei tęstinumui, tam reikalingų organizacinių priemonių įgyvendinimui, jungčių su kultūros centro partneriais plėtros strategijai ir ryšių užmezgimui, bendradarbiavimui su kitomis įstaigomis, kūrėjais bei bendruomenėmis. Šiam tikslui pasiekti bus tobulinamos vadybinės kompetencijos.
 1. Veiklos principai
 • Vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus.
 • Atliepti Klaipėdos rajono kultūros strategijoje iki 2030 m. numatytus prioritetus.
 • Stiprinti kultūros centrui priskirtą poezijos, žodžio meno ir literatūros meninę kryptį, ieškant išskirtinumo Klaipėdos rajono kultūros centrų kontekste. Šiam tikslui pasiekti metinis veiklos planas bus papildytas naujais priskirtos meninės krypties sumanymais.
 • Kultūros centro veikla turi būti grįsta skaidrumu, veiklos efektyvumu, darniu vystymusi, atsakomybe ir vertybėmis, subalansuotos ir integralios Klaipėdos rajono kultūros vystymu.